تبلیغات
تحقیقات و مقاله های ویژه معلمان و دانشجویان - چگونه می توان جمله سازی و انشای دانش آموزان را تقویت كرد

چگونه می توان جمله سازی و انشای دانش آموزان را تقویت كرد

 

نوع مطلب :چگونه می توان جمله سازی و انشاء دانش آموزان را تقویت كرد؟ ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم آموزگار ششم ابتدایی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

بسمه تعالی

چگونه می توان جمله سازی و انشاء دانش آموزان را تقویت كرد؟

1- جمله سازی شفاهی : با تمرینامت شفاهی آمادگی ذهنی و روانی را در آنان به وجود آوریم.

شیوه های جمله سازی شفاهی عبارت است از :

الف) تمرین پرسش و پاسخ : این تمرین بر اساس مطالب درسی فارسی و یا كمك تصاویر انجام شود.

ب) دوباره سازی : در این شیوه از دانش آموزان می خواهیم جمله ای را كه خوانده اند یا ما برای آنان خوانده ایم دوباره سازی كرده به زبان خود بازگو نمایند.

ج) جمله سازی : با كلمات داده شده در این شیوه از دانش آموزان می خواهیم با كلمات داده شده جمله هایی شفاهی بسازند.

2- تشخیص صحت جمله : در این تمرین با ارائه چند جمله صحیح و غلط از دانش آموزان می خواهیم صحت آن ها را تشخیص دهند. مثال : « حسن به مدرسه رفت.      خرس پرواز.      علی به خانه آمدیم.     نانوایی باز است. »

3- تغییر كلمات جمله : با این تمرین جمله های مكتوب آماده ای را به دانش آموزان ارائه می دهیم كه زیر بعضی از كلمات آن ها خط كشیده شده است. مثال :

« امروز هوا خیلی سرد بود.                 امروز هوا خیلی گرم است. » تضاد

« امروز به مشهد می روم.                    فردا به مشهد خواهم رفت .» آینده

« من سیب دوست دارم.                       من سیب دوست ندارم . » منفی

شهر خود را دوست دارم.                     شهر خود را دوست داری؟ » پرسشی

4- جور كردن گروه كلمات : به وسیله این تمرین دو فهرست از گروه كلمات به دانش آموزان ارائه می كنیم و از آنان می خواهیم بین گروههای واژگان ارتباطی معنی دار برقرار نمایند.

الف) من و دوستم                                - قشنگ است.

ب) مداد من                                        - سرخ است.

ج) شهر شیراز                                      - به مسافرت می رویم.

5- پر كردن جای خالی جمله در تمرین مذكور : جمله هایی را كه جای یك یا چند كلمه ی آن ها خالی است به دانش آموزان ارائه می كنیم و از آنان می خواهیم كلمات مناسب را در جای خالی قرار دهند.

« حسن سه سیب ...............................میز می گذارد. ( از – زیرا – روی – در )

سارا .....................       خانه .............................. بازار آمد . ( بی – از – تا – چون – به )

6- منظم سازی جملات در هم ریخته : در این تمرین كلمه های جمله  را  بدون  نظم  خاصی    در هم  می ریزیم  و  از دانش آموزان می خواهیم جمله های صحیح و منظم بسازید. مثال :

سینما  ، به ، دیروز  ، دوستم  ، رفتم ، با  ، من

7- گسترش جمله ها ( تكمیل جمله ) :

تو به تهران می روی و من در كلاس سوم .......................................................................................... .

8- كوتاه سازی :

حسن و بردارش به خانه ما آمدند. و آنان به خانه ما آمدند.

10- تمرینات افزایش :

من سیب می خورم . (قرمز)  - من سیب قرمز می خورم.

11- تركیب جمله های ساده :

آن مرد برادر حسن است. آن مرد كشاورز است.   آن مرد كشاورز است.

12- جمله سازی با كلمات داده شده :

13- جمله سازی در قالب پاسخ بر پرسش های كتبی

14- نگارش ساده و خلاق – انشاء نویسی – خاطره نویسی – نامه نگاری – گزارش نویسی – دنباله نویسی

تهیه و تنظیم :

صابر مهرپرور

سرگروه درسی پایه سوم شهرستان پارس آباد

12/10/82